Forenede Danske Kostvejledere (FDK)

§ 1

Navn, adresse og telefonnummer

Forenede Danske Kostvejledere (FDK)

CVR nummer 35 15 75 57

www.fdk-forening.dk

Stk. 1:     Foreningens navn er: Forenede Danske Kostvejledere

CVR nummer: 35 15 75 57

Stk. 2:     Foreningen er stiftet d. 25. januar 2013

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at:

• varetage danske kostvejlederes interesser, nationalt og internationalt

• arbejde for at udbrede kendskabet til kostvejledning i befolkningen

• arrangere ajourførings- og efteruddannelseskurser – primært for medlemmerne

• afholde et eller flere ajourføringskurser af minimum 18 lektioners varighed pr. år

 

§ 3

Medlemskab og kontingent

Kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Alle kan optages som medlem af foreningen i en af disse 3 kategorier:

1. Uddannede kostvejledere  

2. Kostvejleder-studerende

3. Som støttemedlem

Hvor det er muligt at komme med på kurser til medlemspris.

 

Kun uddannede medlemmer kan stå på foreningens hjemmesides behandlerliste og kun uddannede

medlemmer må bruge foreningens registrerede logo.

Kostvejlederstuderende er studerende som modtager undervisning på en af foreningen godkendt uddannelsesinstitution.

Godkendte uddannelsesinstitutioner fremgår af foreningens hjemmeside: https://fdk-forening.dk/

Medlemmer i restance med medlemskontingent må ikke bruge logo og kan ikke stå på listen.

Det er valgfrit om FDKs medlemmer vil være Registrerede alternative behandlere. Dette bliver synliggjort på FDKS hjemmeside. For at blive Registreret alternativ behandler skal man leve op til de krav der er ifølge bekendtgørelsen: 660 timer fordelt på 250 timer i hovedfaget(ernæring) – 200 timers anatomi og fysiologi – 100 timers sygdomslære – 50 timers psykologi – 10 timers klinikdrift – 50 timers andre alternative behandlingsformer. Ud over det stilles der krav om min. 25 % fysisk tilstedeværelse til undervisningen samt fysisk tilstedeværelse til samtlige eksaminer. Der stilles krav om årlig ajourføring på min. 18 timer.

 

§ 4

Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1:     Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved digital indkaldelse til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag fra bestyrelsen, der skal behandles.

Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 03.10.2014

Stk. 2:     Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum omfatte:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af seneste generalforsamlingsreferat

4.   Bestyrelsens beretning

5.   Fremlæggelse af foreningens regnskab for det år, der er gået og budget for det herefter følgende regnskabsår

6.   Behandling af indkomne forslag

7.   Fastsættelse af kontingent

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter            

9.   Eventuelt

Stk.3:     Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemningsprocedurer.

Personvalg kan foretages ved skriftlig afstemning, hvis det ønskes af blot ét medlem.

Stk.4:     Medlemmer af foreningen FDK har stemmeret.

Restance medfører bortfald af stemmeret.

Stemme kan afgives ved fuldmagt således, at et medlem, der deltager i afstemningen, dog maksimalt kan repræsentere to medlemmer udover egen stemme.

Stk. 5:     Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte (inkl. fuldmagter) med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.

Stk. 6:     Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte (inkl. fuldmagter) stemmeberettigede medlemmer og mindst halvdelen af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

Har mindst 2/3 af de fremmødte (inkl. fuldmagter), stemmeberettigede medlemmer stemt for ændringsforslaget, men udgør disse medlemmer ikke mindst halvdelen af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen senest 2 uger efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel.

På denne generalforsamling kan det fremsatte ændringsforslag vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Har mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer ikke stemt for ændringsforslaget, kan bestyrelsen senest 2 uger efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 6 ugers varsel. På denne generalforsamling kan det fremsatte ændringsforslag vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 7:     Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal endvidere finde sted, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal inden 4 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 4 ugers varsel sendes til medlemmerne.

§ 5

Bestyrelse

Stk. 1:     Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer

Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen og konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år vælges 3 medlemmer.

Suppleanter vælges hvert år. Man vælges for en toårig periode, hvis et bestyrelsesmedlem er nødsaget til at forlade sin post, tiltræder suppleanten efter rækkefølge.  

Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanter

vælges for 1 år ad gangen, og de vælges ikke som personlige suppleanter

for bestyrelsens medlemmer. Hvis en suppleant i løbet af valgperioden indtræder som bestyrelsesmedlem, skal suppleanten genvælges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2:     Bestyrelsesmøde afholdes når formand eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Skriftlig dagsorden skal udsendes til hvert møde, ligesom der for hvert møde skal udarbejdes referat.

Alle dagsordener og referater samt andre dokumenter (papir og

digitale), som bestyrelsen har anvendt i sit arbejde, skal opbevares omhyggeligt, så længe foreningen består.

Stk. 3:     Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4:     Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 5:     Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage fremmed medhjælp, ligesom bestyrelsen kan vælge at oprette et sekretariat og i forbindelse hermed ansætte og aflønne en eller flere medarbejdere i sekretariatet.

Stk. 6:     Bestyrelsen er ikke berettiget til at gældsætte foreningen.

Stk. 7:     Bestyrelsen har adgang til at indbyde og evt. honorere gæster til foreningens møder.

Stk. 8:     Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 6

Etisk råd

For at være medlem skal man overholde etiske regler. Etiske regler er offentliggjort på https://fdk-forening.dk og skal sikre respekt for klienter og danne rammen for vurdering af klagesager. Medlemmerne af etisk råd vælges af generalforsamlingen og må ikke samtidig indtage andre tillidsposter i foreningen.

 

§7

Tegning

Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Der kan udstedes prokura til den øvrige bestyrelse. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen.

 

§ 8

Regnskab og revision

Foreningens regnskab fremlægges på generalforsamling – dog er revision fravalgt.

 

§ 9

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Foreningen søger medlemskab af Sundhedsrådet og RAB, ordningen for Registrerede Alternative Behandlere.

Stk. 1     Foreningen tilbyder fælles ansvarsforsikring med mulighed for individuelle tilkøb via DanOx Rådgivning som er under udarbejdelse.

 

 

§ 10

Opløsning

Foreningen opløses ved beslutning herom på en generalforsamling efter samme procedurer, som anvendes ved vedtægtsændringer. Beslutningen skal indeholde bestemmelse om anvendelse af formuen til fremme af foreningens formål.

 

Tidligere vedtægtsforhold:

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 25.01.2013

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 10.05.2017

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 5.-7. oktober 2018

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 09.05.2019

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2019

 

 

Pia Dean (formand)                     Katja Ørndrup (næstformand)                                       Signe Sandfeld (sekretær)

Inger Würtz Iversen (kasserer)                     Inger Viborg (bestyrelsesmedlem)